/userfiles/654.png

Canlı Yayın

Anket
İstatistikler
Toplam: 934298
Aktif: 5
Bugün: 55
Dün: 255
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google

2008 Mali Yılı Faaliyet Raporu

                                                           T.C. 

                                     EFLANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                     2008 YILI FAALİYET RAPORU

   

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

 

Değerli Meclis Üyeleri, çok kıymetli arkadaşlarım, 2008 yılı faaliyetlerimiz Faaliyet Raporu içinde açıklanmıştır.

Tasviplerinize sunuyorum.

 

İÇİNDEKİLER

 

I- GENEL BİLGİLER

 

A-          Misyon ve Vizyon

 

          5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca stratejik plan hazırlanması zorunlu olmadığından Misyon ve Vizyon ile ilgili bu hususta Stratejik Plan hazırlanmamıştır.

 

B-          Yetki, Görev ve Sorumluluklar

 

          5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 üncü maddesinde Belediyenin Görev ve Sorumlulukları, 15 inci maddesinde de Belediyenin Yetki ve İmtiyazları belirtilmiştir. Kanunda belirtilen Yetki, Görev ve Sorumlulukları; Belediye Başkanı, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Birim Müdürlükleri ve Belediyede istihdam edilen memur ve işçi personel ile sözleşmeli personel tarafından yerine getirilmektedir

 

C- İdareye İlişkin Bilgiler

 

1- Fiziksel Yapı

 

         Eflâni Belediyesi; Mülkiyeti kendine ait Belediye İşhanı olarak yapılan ve bünyesinde çeşitli esnafın ve bazı kamu kurum ve kuruluşlarının bulunduğu binanın 4 üncü katında bulunmakta ve belediye çalışanları ile birlikte kamu hizmeti vermektedir.

 

        Belediyemizin;

        1’isi faal ve 1’isi de gayri faal olmak üzere iki adet İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisi,

         1 adet faal Mezbahanesi,

         Merkez ve Mahallelerde sosyal hizmet binaları,

         Tekstil için kiraya verilmiş Otel Hizmet Binası,

         Gayri faal Hamamı,

         Kiraya verilmiş 53 adet ve kiraya verilecek 13 adet olmak üzere toplam 66 adet İşyeri,

         Çarşı Merkezinde üç ayrı yerde umumi WC’si,

         İki yerde Park ve Çocuk Parkı

         İlçe Merkezinde 2 Pazar Yeri ve 1 Hayvan Pazarı olmak üzere toplam 3 adet Açık alan Pazar Yeri,

         1’isi tahsis ve 1’iside kendi mülkü olmak üzere iki adet Araç Şantiye Binası,

         2 adet faal Damperli Kamyonu,

         1 adet faal Greyderi,

         2 adet faal İş Makinesi

         1 adet faal Silindiri,

         1 adet faal Makam Otosu,

         1 adet Çöp Toplama Kamyonu,

         1 adet Çöp Toplama Traktörü,

         3 adet faal İtfaiye aracı,

         1 adet faal Asfalt Distribütörü,

         1 adet Kar Püskürtme Aracı,

         Tapuda kayıtlı arsa ve arazi vasfında taşınmazları,

         Mahallelerde umumun kullanabileceği Mezarlıkları bulunmaktadır.                     

 

2- Örgüt Yapısı :

 

       Memur Kadroları:  Belediyemizde Yazı İşleri, Mali Hizmetler ve Fen İşleri  olmak üzere 3 adet Birim Müdürlüğü ile bu birimde çalışan Memurlar görev yapmaktadır. Toplam 19 adet memur kadrosunun 4 adedi dolu olup, bu 4 adet kadroda; 1 adet Hesap İşleri Müdürü  Müdürü, 1 adet Şef, 1 adet Tahsildar, 1 adet Ayniyat Memuru çalışmaktadır. Toplam memur kadrosunun 15 adedi münhaldır.

 

            Sözleşmeli Personel: 2008 yılında sözleşmeli olarak İnşaat Teknikeri istihdam edilmiştir.

 

            İşçi Personel: Belediyemizde toplam 10 adet işçi kadrosu mevcuttur. 2008 yılında işçi kadrosunda 2 adet şoför, 1 adet su işçisi, 1 Adet Operatör  olmak üzere toplam 4 adet işçi çalışmıştır. Toplam işçi kadrosunun 6 adedi münhaldır.

 

            Geçici İşçi Personel: 2008 yılında 4 Adet Geçici işçi istihdam edilmiştir.

 

           Belediyemizde Norm Kadro uygulamasına geçilmiş olup Belediyemizin Mühendis veya Mimar olarak teknik personel istihdamına acil olarak ihtiyacı bulunmaktadır. 

 

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

 

            Beyaz adlı Belediyemiz yazılım firması ile 1 yıllık bakım ve hizmet sözleşmesi yapılmış Belediye yazılım proğramlarının verimli bir şekilde çalışması sağlanmıştır. 

 

4- İnsan Kaynakları

 

            Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Devlet Memurları, 4857 sayılı İş Kanununa tabi İşçi personel istihdam edilmektedir.

 

657 s. ve 4857 s. Kanuna Tabi

Dolu Kadro

Boş Kadro

Toplam

MEMUR

4

15

19

İŞÇİ

4

6

10

GEÇİCİ İŞÇİ

4

3

7

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

1

 

1

TOPLAM

13

24

37

 

 

5- Sunulan Hizmetler

 

            Belediyemizce; İmar, su ve kanalizasyon gibi kentsel alt yapı, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal yardım, nikah hizmetleri sunulmaktadır.

 

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

 

            Belediyemizin yönetimi Başkanlığım tarafından yerine getirilmektedir. İç Kontrol Başkanlığım tarafından yapılmaktadır.

 

D- Diğer Hususlar

 

II- AMAÇ ve HEDEFLER

 

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

 

            2009 Yılı içinde gerçekleştirilmesini istediğimiz hedefler, yatırım ve hizmetler:

 

1-     İlçemiz Tabaklar Mahalle yolu, Çelebiler II yolu, Halkevli grup yolu (Şehir çıkışı), Pazar yerinin kilitli parke taş ile kaplanması,

2-     İlçe merkezindeki Taşhan’ın kamulaştırılması yapılarak  restore edilmesi ,

3-     Hastane Ccaddesine  tretuvar yapımı,

4-     Fevzi Çakmak Caddesinin kanalizasyon, yağmur suyu kanalı ve kilitli parke taşlarının yenilenip tretuvarların yapımı,

5-     İlçemizde ağaçlandırma yapılabilmesi için bir adet ağaç dikme makinesi alımı,

6-     İlçe merkezi yol kenarlarının ağaçlandırılması,

7-     İlçe merkezinde oluşan yağmur ve kar sularını uzaklaştırmak için yüzey suları toplama şebekesi yapımı,

8-     Yeni gelişen bölgelerde kanalizasyon ve su şebekesi yapımı,

9-     Kanalizasyon ve su şebekesi yenileme ıslah çalışması,

10- İlçe merkezinde yeşil alanların düzenlenmesi, çocuk oyun gruplarının kurulması, spor alanlarının yapımı,

11- İstihdama yönelik yatırımları ile Eflani A.Ş. kurularak iş adamlarımızı bir araya getirmek,

      12- Vidanjör + Arazöz  yaptırılması

 

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

 

            Belediyemizin temel politikası toplumun menfaatlerini ön planda tutarak, siyaset yerine hizmet üreterek Eflani`nin alt ve üst yapısı tamamlanmış, çağdaş ve yaşanabilir bir ilçe olması için çalışmalar yapmaktır. 

 

C- Diğer Hususlar

 

 

 

 

 

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

 

A- Mali Bilgiler

 

1 - Bütçe Uygulama Sonuçları

 

Belediyenin Bütçe, Kesin Hesabı, Borçları ve Alacakları:

 

           Belediyemizin 2008 Mali Yılı Gider Bütçesi 1.750.000,00 YTL olarak tespit edilmiş ve kesinleştirilmiştir. Yılı içinde 147.848.00 YTL’lik Ek Bütçe yapılmış ve Gider Bütçesi 1.897.848,00 YTL olmuştur. 2007 Yılından Proğramlı ve  Borçlar Karşılığı olarak 450.000,00 YTL Ödenek devir etmiş ve ayrıca harcama kalemleri arasında 368.200,00 YTL Ödenek münakalesi yapılmış böylelikle Net Ödenek Toplamı 2.347.848,00 YTL olmuştur. Yine yılı içinde 1.557.562,62 YTL Gider Tahakkuk etmiş bunun, 1.237.347,25 YTL’lik  kısmı  tediye olunmuş 320.215,37 YTL’lik  kısmı da Bütçe Emanetine alınarak 2009 yılında ödenmek üzere devir etmiştir. Tahakkuk eden bu giderlerin; 258.850,76 YTL’lik  kısmını Personel Giderleri, 31.243,15 YTL’lik  kısmını Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Katkısı Giderleri, 563.279,22 YTL’lik  kısmını Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 2.697,15 YTL’lik kısmını Faiz Giderleri, 97.881,02 YTL’lik kısmını Cari Transferler, 603.611,32 YTL’lik kısmını da Sermaye Giderleri Harcamaları oluşturmaktadır. 470.000,00 YTL Proğramlı ve Borçlar Karşılığı Ödenek 2009 Mali Yılına aktarılmış ve 320.285,38 YTL  Ödenek te kullanılamayarak imha edilmiştir.

 

           Belediyemizin 2008 Mali Yılı Gelir Bütçesi de 1.750.000,00 YTL  olarak tespit edilmiş ve kesinleştirilmiştir. Yılı içinde 147.848,00 YTL’lik Ek Bütçe yapılarak Gelir Bütçesi de 1.897.848,00 YTL’ye çıkarılmıştır. Yılı içinde 1.433.701,32 YTL  Gelir Tahakkuk etmiş ve 2007 Yılından devir eden 25.629,21 YTL  Tahakkuk Artığı ile Toplam Tahakkuk 1.459.330,53 YTL olmuştur. Bu tahakkukların 1.423.017,47 YTL’lik  kısmı tahsil olunmuş 36.313,06 YTL’lik  kısmı da tahsil olunmak üzere 2009 Mali Yılına aktarılmıştır. Tahsil olunan bu gelirlerin; 121.623,79 YTL’lik kısmını Vergi Gelirleri, 421.083,25 YTL’lik  kısmını Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 195.712,40 YTL’lik kısmını Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 684.598,03 YTL’lik kısmını da Diğer Gelirler oluşturmaktadır. 

 

            31.12.2008 tarihi itibariyle Belediyemizin Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kişilere ödenememiş ve 2009 Yılına devir etmiş toplam 320.215,37-YTL, İller Bankasına kısa ve uzun vadeli 553.012,59-YTL borcu,

 

            31.12.2008 tarihi itibariyle vergi, harç, katılma payı, kira ve su ücreti olarak tahsil edilemeyen ve 2009 Yılına devir eden toplam  36.313,06YTL alacağı bulunmaktadır.

 

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

 

            Belediyemiz Gider Bütçesi %  89.00 oranında gerçekleşmiştir.

            Belediyemiz Gelir Bütçesi  %  81,32 oranında gerçekleşmiştir.

 

3- Mali Denetim Sonuçları

 

            Belediyemizin mali denetimi Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi ve Mali Hizmetler birimi tarafından yerine getirilmiş olup ayrıca Belediye Meclisince seçilen Denetim Komisyonu’nca denetimleri yapılmıştır.

4- Diğer Hususlar

 

            Başkanlığımca kaynakların etkili, verimli ve yerinde kullanılması hususlarında sıkı takip ve denetimler periyodik olarak yapılmıştır.

 

           31.12.2008 tarihi itibariyle Belediyemizin Varlıkları :

Bankadaki nakit hesap mevcudu ………………………………………..7.193,89 YTL

Arazi ve Arsalar Mevcudu…………………………………………..…312.329,00 YTL

Yer altı ve yer üstü düzenleri Mevcudu……………………………..7.695.041,70 YTL

Binalar Mevcudu……………………………………………………...1.803.378,00 YTL

Tesis, Makine ve Cihazlar Mevcudu…………………………………..444.640.70 YTL

Taşıtlar Mevcudu……………………………………………………….442.944,29 YTL

Demirbaşlar Mevcudu………………………………………………….504.106,78 YTL’dir

 

B- Performans Bilgileri

 

5393 sayılı Belediye kanunun 41. maddesi ile nüfusu 50.000 den az olan Belediyelere stratejik plan yapma zorunluluğu getirilmediğinden Stratejik Plan yapılmamıştır.

 

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

 

 • Beldes Projesi kapsamında Terminal Caddesi Yolu ile Kaldırımı kilit parke ile döşenmiştir.
 • Beldes Projesi kapsamında Pınarözü Yolu ile Kaldırımı kilit parke ile döşenmiştir.
 • Tarihi Tabaklar (Sarhoşlar) Köprüsünün restorasyonu (rekontrüksiyonu) tamamlandı.
 • Hükümet Caddesi’nin yaya kaldırımı döşenmiştir.
 • Adnan Menderes Caddesi’nin yaya kaldırımı döşenmiştir.
 • Mahallelerdeki cami önlerine kilit parke taşı döşenmiştir.
 • Pınarözü Yolu’nun ve Lokal olarak Tabaklar Mahallesi’nin kanalizasyonu yapılmıştır.
 • Kayadibi Mahallesi’ndeki Karapınar Çeşmesi onarılmıştır.
 • Çelebiler Mahallesi’ndeki çeşme onarılmıştır.
 • İlçemiz girişine İlçemizin simgesi haline gelen Hindi Heykeli yaptırılmıştır.
 • İlçemiz Mahalle Yollarına ve ara sokaklara 5 km asfalt yapıldı.
 • Karabük Yolu üzerindeki Mezbaha yanına Köpek Barınağı yapıldı.
 • Geleneksel Doğa ve Kültür Şenliği yapılmıştır.
 • Belediyemize 1 Adet Et Taşıma Aracı satın alınmıştır.
 • Belediyemize 1 Adet Cenaze Yıkama Aracı satın alınmıştır.
 • Belediyemize 1 Adet Sabit Morg alınmıştır.
 • Belediyemize 1 Adet Ford Ranger Marka 4x2 pikap alınmıştır.
 • İlçemize Numarataj Yönetmeliğine göre numara ve Cadde-Sokak Tabelaları yaptırılmıştır.

 

2- Performans Sonuçları Tablosu

 

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi      

 

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

 

5- Diğer Hususlar

 

 

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

        

A- Üstünlükler

 

            Devlet kurumlarıyla güçlü bir ilişki

       Personel Giderlerinin az olması           

             Katılımcı bir yönetim anlayışının sergileniyor olması

 

B- Zayıflıklar

 

            Teknik personelin  az olması

            İdari kadrodan Yazı İşleri Müdürünün olmaması

            Memur sayısının  az olması

            Belediyemizin kendi öz gelir kaynaklarının az olması

 

C – Değerlendirme

 

            Eflani’nin kalkınması ve gelişmesi için, Eflani halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarının karşılanmasını temin etmek amacıyla Belediyemiz kaynakları rasyonel kullanılmıştır. Hizmetlerin halka en yakın birimlerde verilmesi sağlanmıştır.

 

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

    EKLER

    Ek-2: 1- Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

              2- Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

  3- Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 

 

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

 

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 27.04.2009 Eflani Belediye Başkanlığı - KARABÜK

 

 

 

                                                                                                                                                                  Mücahit YILMAZ

                                                                                                                                                             Eflani Belediye Başkanı V.

 

 

 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 

 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 

    

 

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: UTasarım