/userfiles/654.png

Canlı Yayın

Anket
İstatistikler
Toplam: 934304
Aktif: 1
Bugün: 68
Dün: 255
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google

Ruhsat ve Denetim Hizmetleri

                       

Görev ve Yetkileri;

Kanun, Yönetmelik, Tüzük ve Genelgelerin kendine yüklediği sorumluluklar dâhilinde Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısının verdiği talimatlar / havale ettiği evrakları, verilen görevleri ve Yönetmelikte yer alan yetkileri çerçevesinde özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

1) İlçe sınırları dahilindeki tüm Sıhhi işyerleri ile  2. ve 3. sınıf gayri sıhhi müessese  ve Umuma açık işyerlerine,  işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemek,
2) İlçedeki ruhsatsız işyerlerinin tespit edilmesini, tespit edilen bu ruhsatsız işyerlerine ruhsat almaları konusunda tebligatta bulunulması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
3) Ruhsat verme, ruhsat iptali ve kapama kararlarının ilgililere tebliğ edilmesini sağlamak,
4) 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin Çalışma ruhsatlarının yenilenmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
5) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat verilmesi konusunda İlçe Emniyet Müdürlüğü’den asayiş raporu alınması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
6) Binaların Yangından Korunması hakkındaki yönetmelik hükümlerine göre işyerlerine Yangın Muayene Raporu almak ve Yangın raporları düzenlemek
7) 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin  ruhsatlandırma aşamasında İmar, Fen İşleri, İtfaiye, Sağlık ve Asayiş yönünden incelenmesi amacıyla ilgili Müdürlüklerle koordineli çalışmak.
8) Ruhsatı olmayan işyerlerinin faaliyetlerine son verilmesi için gerekli kararların alınması ve uygulanması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
9) İşyerlerinin mer’i mevzuatta belirtilen esaslara uygun şekilde faaliyetlerinin sürdürülmesini temin için gerekli denetimlerin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
10) Denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösteren işyerlerine Belediye Encümenince cezai işlem uygulamasını sağlamak,
11) Ruhsat belgesinde belirtilen faaliyetin dışına çıkan işyerlerine gerekli uyarılar neticesinde ruhsat belgesinin iptal edilerek men edilmesini sağlamak.
12) Gerek denetimlerdeki tespitlerde gerekse Beyaz Masa veya müdürlüğe gelen şikâyetler neticesinde;
     a) İnsan sağlığına zara veren
     b) Çevre kirliliğine yol açan
     c) Yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemelere aykırı davranan işyerlerine gerekli ikazlar neticesinde olumsuzlukların giderilmemesi durumunda faaliyetten men etmek,
13) Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapmak, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunmak, verilen kararların uygulama işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
14) Belediyemizdeki diğer müdürlüklerden , Kaymakamlık Makamından, diğer kuruluşlardan ve meslek odalarından gelen yazılara görüş bildirmek ve cevabi yazılar hazırlamak.
15) Ruhsat verilen işyerlerine ait ruhsat dosyalarını arşivlemek,
16) Tüm işyerlerini İş Sağlığı ve Güvenliği açısından denetleyerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak

    

 

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: UTasarım