/userfiles/654.png

Canlı Yayın

Anket
İstatistikler
Toplam: 813693
Aktif: 6
Bugün: 84
Dün: 411
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google

KİLİT PARKE TAŞI VE BORDÜR SATIN ALINACAKTIR...

 

 

 

 

Kilit Parke Taşı ve Bordür alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası :           2020/333415

1-İdarenin

a) Adresi         :           CANDAROĞULLARI MAHALLESİ HÜKÜMET CADDESİ 70/4 78300 MERKEZ EFLANİ/KARABÜK

b) Telefon ve faks numarası   :           3704612012 - 3704612054

c) Elektronik Posta Adresi     :           eflanibelmalihizmud@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :           https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı      :          

Alınacak Malzemenin miktarı ve türü İdari Şartnamenin Ek kısmında yer almaktadır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri  :           Eflani Belediye Başkanlığı Eflani/KARABÜK

c) Teslim tarihi            :           Sözleşme imzalandıktan sonra 30 gün içinde

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer        :           Eflani Belediyesi Meclis Toplantı Salonu Eflani / KARABÜK

b) Tarihi ve saati         :           20.07.2020 - 14:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

Standarda ilişkin belgeler İhalenin Teknik Şartname bölümünde açıklanmıştır.

 

 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ihale dosyasına konacak ve numuneleri de teklif zarfı ile sunulacaktır.

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eflani Belediyesi Fen İşleri Birimi Eflani / KARABÜK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 

14.Diğer hususlar:

 

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Haber tarihi: 04 / 07 / 2020
Haber Yorumları: 0


Paylaş: Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google
Önceki: 3-4-5 NUMARALI DÜKKANLARIN SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR...
Sonraki: EFLANİ TOKİ PROJESİ SÖZLEŞME İMZALAMA TARİHLERİ..


    

 

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: UTasarım